Принципы "До-Дзё-Кун"


HITOTSU! JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO!
Стремись к совершенству!

HITOTSU! MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO!
Будь искренним и следуй пути справедливости!

HITOTSU! DORYOKU NO SEICHIN O YASHINAU KOTO!
Старайся изо всех сил!

HITOTSU! REIGI O OMONZURU KOTO!
Уважай и соблюдай правила этикета!

HITOTSU! KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO!
Воспитывай самообладание!